جدید ترین فهرست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت علوم در سال 96 اعلام شد

فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر۲۰۱۸ اعلام شد.
به گزارش خبرنگارمهر، اداره کل امور دانش آموختگان، سازمان امور دانشجویان، جدیدترین فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد

...