سوالات
موضوعات

برای موفقیت تحصیلی پشتکار مهم تر است یا استعداد؟

به جرات می توان گفت پشتکار. هرچه بیشتر مطالعه صحیح کنید بهتر است. میزان موفقیت شما مستقیما با میزن تلاش و کوشش شما رابطه دارد و استعداد در نقش تسریع کننده موفقیت است در حالی که تلاش زیربنای اصلی آن است.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟
         
بالا