سوالات
موضوعات

آیا یک برنامه مطالعاتی که برای شخصی منتج به نتیجه مطلوب شده برای همگان قابل استفاده خواهد بود؟

الزاماً خير. چرا که آن برنامه متناسب با آن فرد بوده و برنامه ی مطلوب از جهات پارامترهای متعددی میتواند برای سایر افراد متفاوت باشد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا