چگونه میتوانیم در دوران کنکور بازدهی مطالعاتی بیشتری داشته باشیم؟

متغیر های زیادی در کیفیت مطالعه و میزان بازدهی آن موثر می باشند، اما به اختصار میتوان گفت مطالعه بر اساس برنامه ریزی اصولی و همراه با تمرکز کافی در زمان مطالعه و به شیوه مناسب آن میتواند مفید باشد.

در جمعه شهریور 24
مفید بود؟
         
بالا