مهمترين پارامتر در برنامه ريزی تحصيلی چيست؟

سنجيدن ويژگی های فردی پيش از برنامه ریزی و نوشتن آن بر اساس توانايی های فرد همراه با نگرشی واقعگرایانه باعث میشود تا برنامه هرچه بیشتر در عمل قابلیت اجرا داشته باشد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا