در چه حالتی و مکانی درس بخوانم؟

پیشنهاد ما بر این است که در جای مشخص شده ای که می تواند در منزل یا کتابخانه باشد درس بخوانید. ثبات در محل درس خواندن باعث می گردد که آرامش روحی داشته باشید و به آن مکان عادت کنید.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟
         
بالا