تدريس خصوصی یا نیمه خصوصی و داشتن معلم خصوصی در دروس عمومی اهمیت بیشتری دارد و یا دروس اختصاصی؟

تفاوتی ندارد و کلاس خصوصی بر اساس نیاز دانش آموز در موارد مختلف میتواند مورد نیاز باشد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا