برای موفقیت تحصیلی پشتکار مهم تر است یا استعداد؟

به جرات می توان گفت پشتکار. هرچه بیشتر مطالعه صحیح کنید بهتر است. میزان موفقیت شما مستقیما با میزن تلاش و کوشش شما رابطه دارد و استعداد در نقش تسریع کننده موفقیت است در حالی که تلاش زیربنای اصلی آن است.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟
         
بالا