برای اینکه کلاس خصوصی از بازدهی بیشتری برخوردار باشد چه شیوه ای را پیشنهاد میکنید؟

پیش مطالعه دروس و داشتن آمادگی ذهنی پیش از شروع هر نوع کلاس اعم از خصوصی، نیمه خصوصی یا کلاس مدرسه مهمترین عامل در راستای بهره برداری حداکثری از کلاس است.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا