آیا با پایه درسی ضعیف می توان در سال های بعدی تحصیل به موفقیت رسید؟

پاسخ ما قطعا مثبت می باشد. تلاش و کوشش فراوان برای جبران سال های گذشته و تمرکز و دقت در سال جاری تحصیلی همراه با داشتن برنامه ریزی قطعا می تواند هر فردی را به موفقیت برساند. خواستن توانستن است.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟
         
بالا