از بین کلاس خصوصی و یا کلاس نیمه خصوصی کدامیک را پیشنهاد میکنید؟

کلاس نیمه خصوصی (حداکثر ۶نفره) میتواند از جهاتی و در صورتیکه دانش آموزان در سطح علمی نزدیکی نسبت به هم قرار داشته باشند مفید باشد چرا که علاوه بر امکان توجه کامل معلم به همه ی دانش آموزان و تدریس کامل مفاهیم درسی با کیفیت مطلوب به آنها این امکان فراهم میشود تا فضایی رقابتی و البته مفید در جهت بهبود راندمان آموزشی ایجاد شود.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا