آیا یک برنامه مطالعاتی که برای شخصی منتج به نتیجه مطلوب شده برای همگان قابل استفاده خواهد بود؟

الزاماً خير. چرا که آن برنامه متناسب با آن فرد بوده و برنامه ی مطلوب از جهات پارامترهای متعددی میتواند برای سایر افراد متفاوت باشد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا