آیا یک برنامه درسی برای چند نفر قابل استفاده خواهد بود؟

قطعاً خير. چرا كه برنامه ریزی تحصيلی برای هر شخص بر اساس توانايی ها، ویژگی های فردی و نقاط ضعف و قوّت فرد تنظیم میشود و اساساً برنامه ريزی امری فردی است.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا