آیا کلاس های فوق برنامه مثل هنر و ورزش باید در دوران تحصیل یا زمان امتحانات میان ترم و پایان ترم حذف شوند؟

پیشنهاد ما بر این است که کلاس های فوق برنامه حذف نشوند. به شرطی که پس از اتمام کلاس ها تامدت زیاد بحثی پیرامون آن ها نباشد. ترجیحا برای هر کلاس فوق برنامه بیشتر از دوبار در هفته وقت گذاشته نشود.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟
         
بالا