آیا میزان ساعات مطالعه مهم است؟

به صورت واضح و صریح باید گفت بله اما کیفیت مطالعه نیز اهمیت دارد.در دروس عمومی تر هرچه زمان بیشتری مطالعه کنید مطالب را بیشتر در ذهن می سپارید.اما .در دروس اختصاصی کیفیت نیز دارای اهمیت است

در یکشنبه مرداد 15
مفید بود؟
         
بالا