آیا استفاده از معلم خصوصی تنها به صورت چند جلسه و شب امتحانی میتواند نتیجه مطلوب در پی داشته باشد؟

خیر. روند آموزش و تدریس مفاهیم آموزشی روندی طولانی است که با چند جلسه تدریس خصوصی در شب امتحان این هدف میسر نخواهد شد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا