آیا استفاده از معلم خصوصی به تنهایی میتواند برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب آموزشی کافی باشد؟

قطعاً نمی تواند کافی باشد و استفاده از عوامل دیگری همچون مشاوره تحصیلی مناسب و البته متناسب با هر شخص و برنامه ریزی تحصیلی صحیح و اجرای دقیق آن توسط دانش آموز میتواند منجر به موفقیت تحصیلی شود.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا