برنامه ريزی تحصیلی در دوره ابتدایی تا چه اندازه اهمیت دارد؟

باتوجه به اینکه مقطع ابتدایی شروع دوران تحصیل دانش آموزان به شمار میرود، میتوان گفت برنامه ریزی تحصیلی در این دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باعث میشود دانش آموزان به داشتن نظم و برنامه در درس خواندن و انجام امور روزانه عادت کنند و در مقاطع بعدی تحصیلی بتوانند به راحتی با چالش های به مراتب پیچیده تر پیشه روی خود با آمادگی بیشتری مواجه شوند.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا