آيا برای دانش آموزان مقطع ابتدایی هم معلم خصوصی پیشنهاد میکنید؟

با توجه به حساس بودن مقطع ابتدایی و لزوم تفهیم کامل مباحث درسی پیشنهاد میشود دانش آموزانی که نیاز به تمرین و تکرار بیشتری برای یادگیری دارند علاوه بر تدریس خصوصی از پیگیر آموزشی ویژه مقطع ابتدایی نیز استفاده نمایند.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا