سوالات مشاوره ای دوره ابتدایی

.برای آموزش ریاضیات دوره ابتدایی توصیه میشود حتما در کنار استفاده از کتاب درسی از ابزار های کمک آموزشی مانند چرتکه و... برای تفهیم بیشتر مباحث استفاده شود

در پنج شنبه مرداد 19

باتوجه به اینکه مقطع ابتدایی شروع دوران تحصیل دانش آموزان به شمار میرود، میتوان گفت برنامه ریزی تحصیلی در این دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باعث میشود دانش آموزان به داشتن نظم و برنامه در درس خواندن و انجام امور روزانه عادت کنند و در مقاطع بعدی تحصیلی بتوانند به راحتی با چالش های به مراتب پیچیده تر پیشه روی خود با آمادگی بیشتری مواجه شوند.

در سه شنبه شهریور 21

در روند برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی باید به نحوی عمل کرد تا علاوه بر مباحث درسی موارد فوق برنامه نیز حتماً در تنظیم برنامه دیده شود چرا كه برنامه ی صرفاً آموزشی برای داش آموزان در این سن کسالت آور بوده و روند اجرایی موفقی را در پی نخواهد داشت.

در سه شنبه شهریور 21

با توجه به حساس بودن مقطع ابتدایی و لزوم تفهیم کامل مباحث درسی پیشنهاد میشود دانش آموزانی که نیاز به تمرین و تکرار بیشتری برای یادگیری دارند علاوه بر تدریس خصوصی از پیگیر آموزشی ویژه مقطع ابتدایی نیز استفاده نمایند.

در سه شنبه شهریور 21
         
بالا