همایش های مشاوره ای

در زمان تحصیل و پس از آن مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته تحصیلی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است.

گروه مشاوره تحصیلی ره استاد به منظور هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان اقدام به برگزاری همایش های مشاوره ای در زمینه های انتخاب رشته تحصیلی، مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی در مقاطع و رشته های تحصیلی گوناگون می نماید.

همایش مشاوره شغلی

بسیاری از افراد در انتخاب شغل مناسب برای خود که متناسب با ویژگی های فردی و رغبت های شغلی آنها باشد دچار مشکل می شوند و از خود می پرسند

همایش انتخاب رشته

انتخاب رشته تحصیلی از جمله مهمترین و حساس ترین تصمیمات هر شخص می باشد که مستقیما با شغل و آینده هر شخص در ارتباط است و انتخاب رشته صحیح می

         
بالا