هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی پایه نهم به منظور انتخاب رشته دانش آموزان در این مقطع انجام می شود و شامل آزمون های همگام، مشاوره هدایت تحصیلی می باشد و به دانش آموزان کمک می کند تا استعدادها و رغبت های خود را شناسایی کنند و با توجه به آن رشته تحصیلی مطلوب را در پایه دهم انتخاب نمایند.

آزمون همگام هدایت تحصیلی پایه نهم

آزمون همگام هدایت تحصیلی پایه نهم

آزمونی که به منظور انتخاب رشته پایه نهم به دهم متوسطه آموزش و پرورش تحت عنوان آزمون همگام شناخته می شود، شامل 2 آزمون رغبت و استعداد می باشد که

هدایت تحصیلی نهم

هدایت تحصیلی نهم

می توان از هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم به عنوان مهمترین رخداد تحصیلی نام برد که در ادامه تحصیل دانش آموزان و آینده تحصیلی و شغلی آنها بسیار

مشاوره و هدایت تحصیلی

مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم

هدایت تحصیلی پایه نهم به دهم جزو بخش های مهم دوران تحصیل است و توجه به هدایت تحصیلی بسیار اهمیت دارد و می تواند به تلاش دانش آموز و روند

         
بالا