سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
انتخاب رشته علوم انسانی

در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی داوطلبان در انتخاب رشته های مختلف در این گروه آزمایشی به رقابت می پردازند. رشته هایی همچون حقوق، روانشناسی و انواع مدیریت ها از جمله رشته های پرطرفدار در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی می باشد.

انواع رشته ها در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی

مجموع رشته ها در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی در قالب 5 زیر گروه تقسیم بندی می شود که در جدول زیر گروه های آزمایشی گروه علوم انسانی که ذیل همین مطلب آورده شده، به آن پرداخته شده است.

نکته مهم در انتخاب رشته صحیح آن است که اگر با اطلاعات صحیح و کافی و همچنین استفاده از مشاوره انتخاب رشته کنکور علوم انسانی صحیح انتخاب رشته خود را انجام دهید می توانید بدون شک در دانشگاه و رشته ای متناسب با رتبه ای که کسب کرده اید مشغول به ادامه تحصیل شوید.

اهمیت ضرایب دروس در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی

ضرایب دروس در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و داوطلبان باید با توجه به رشته مورد علاقه خود برای دروسی که برای آن رشته دارای ضریب (اهمیت) بیشتری است، وقت و تلاش بیشتری اختصاص دهند.

زیرگروه های آزمایشی در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی

زيرگروه مجموعه رشته هایی كه دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یكسان می باشند
1

مقطع كارشناسی ارشد: كارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، كارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، كارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و
حقوق.

مقطع كارشناسی: آموزش الهیات و معارف اسلامی، آموزش زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ایران شناسی، تاریخ و تمدن
ملل اسلامی، تبلیغ و ارتباطات، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات تركی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات كردی، شیعه
شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و
حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حكمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و كلام اسلامی، مترجمی زبان عربی،
مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و كلام.

مقطع كاردانی: كاردانی آموزش دینی و عربی، كاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، كاردانی امور تربیتی، كاردانی امور دولتی، كاردانی تربیت معلم قر آن
كریم، كاردانی حقوق قضایی.
مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 2)، اقتصاد (با ضریب 1)، زبان و ادبیا ت فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضر یب 4)، تاریخ و
 جغرافیا (با ضریب 1)، علو م اجتماعی (با ضریب 1)، فلسفه و منطق (با ضریب 3) و روا نشناسی (با ضریب 1).

2

مقطع كارشناسی: آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بی نالملل، امنیت نرم، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری اجتماعی، پژو هشگری
امنیت، جامعه شناسی، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاری، ضد تروریسم، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم فنی امنیت، مددكاری اجتماعی، مردم شناسی.

مقطع كاردانی: كاردانی آموزش مطالعات اجتماعی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، اقتصاد (با ضریب 2)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و
جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 1) و روا نشناسی (با ضریب 2).

3

مقطع كارشناسی: اقتصاد اسلامی، امنیت اقتصادی، جهانگردی، حسابداری، روابط عمومی، علوم اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت اطلاعات و
ارتباطات، مدیریت امور بانكی، مدیریت امور گمركی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اكو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی
هنری، مدیریت كسب و كارهای كوچك، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، هتلداری.

مقطع كاردانی: كاردانی اشتغال، كاردانی اقتصاد كار و بهره وری، كاردانی امور بانكی، كاردانی امور مالی و مالیاتی، كاردانی بیمه، كاردانی جهانگردی، كاردانی
حسابداری، كاردانی روابط كار، كاردانی مدیریت بازرگانی، كاردانی مدیریت صنعتی، كاردانی مدیریت گمركی، كاردانی هتلداری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، اقتصاد (با ضریب 3)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و
جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 1) و روا نشناسی (با ضریب 1).

4

مقطع كارشناسی: آماد، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی.

مقطع كاردانی: كاردانی باستان شناسی، كاردانی علوم انتظامی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2)، زبان و ادبیا ت فارس ی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و
جغرافیا (با ضریب 3)، علو م اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 2) و روا نشناسی (با ضریب 3).

5

مقطع كارشناسی: آموزش ابتدایی، آموزش راهنمایی و مشاوره، آموزش علوم ورزشی، آموزش كودكان استثنایی، روان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی،
علوم تربیتی، علوم ورزشی، مربیگری ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده.

مقطع كاردانی: كاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، كاردانی آموزش و پرورش كودكان استثنایی، كاردانی خدمات پرورشی ، كاردانی علم اطلاعات و دانش
شناسی، كاردانی علوم ورزشی، كاردانی مربی كودك.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2)، زبان و ادبیا ت فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و
جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 2) و روانشناسی (با ضریب 3).

 

جدول ظرفیت پذیرش رشته ها در انتخاب رشته کنکور علوم انسانی

دوره ظرفیت رشته های تحصیلی  جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصراّ با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 25010 753 25763
نوبت دوم (شبانه) 6220 405 6625
پردیس خودگردان 35 70 105
مجازی (الکترونیکی) دانشگاه های دولتی 200 336 536
سهمیه مناطق محروم 65 7 72
دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) 5777 ---- 5777
دانشگاه فرهنگیان (ویژه شاغلین آموزش و پرورش) ---- 150 150
دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی 6621 41588 48209
مجازی (الکترونیکی) موسسات غیرانتفاعی ---- 1128 1128
دانشگاه پیام نور 10444 212116 222560
جمع کل 54372 256553 310925

 

اطلاعات تکمیلی پیرامون انتخاب رشته کنکور علوم انسانی 98 به زودی اعلام خواهد شد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سنجش و استعدادیابی
مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم
انتخاب رشته کنکور علوم تجربی
انتخاب رشته کنکور ریاضی فیزیک
         
بالا