سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
انتخاب رشته علوم تجربی

در انتخاب رشته کنکور علوم تجربی داوطلبان در انتخاب رشته های پرطرفدار این گروه آزمایشی خصوصا پزشکی به رقابت می پردازند. رشته هایی همچون پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و ... از جمله رشته های پرطرفدار در انتخاب رشته کنکور علوم تجربی می باشد.

رشته های مختلف در انتخاب رشته کنکور علوم تجربی

رشته های گروه آزمایشی علوم تجربی در انتخاب رشته کنکور در 5 زیر گروه تقسیم بندی می شود که در جدول زیر گروه های آزمایشی گروه علوم تجربی که در ادامه آورده شده، به آن پرداخته شده است.

نکته مهم در انتخاب رشته کنکور آن است که لازم است داوطلبان با اطلاعات صحیح و شناخت کافی نسبت به رشته ها، دانشگاه ها و ... همچنین استفاده از مشاوره، انتخاب رشته کنکور خود را انجام دهند.

اهمیت ضرایب دروس در انتخاب رشته کنکور علوم تجربی

ضرایب دروس مختلف در انتخاب رشته کنکور علوم تجربی از اهمیت زیادی برخوردار است و داوطلبان باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته مورد علاقه خود برای دروسی که در آن رشته دارای ضریب (اهمیت) بیشتری است، وقت و تلاش بیشتری اختصاص دهند.

زیرگروه های آزمایشی در انتخاب رشته کنکور علوم تجربی

زيرگروه مجموعه رشته هایی كه دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یكسان می باشند

1

مقطع دكتری: دكترای پیوسته بیوتكنولوژی، پزشكی، دامپزشكی، دندانپزشكی.

مقطع كارشناسی: آموزش ابتدایی، آموزش زیست شناسی، آموزش كودكان استثنایی، اتاق عمل، اعضای مصنوعی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی
گوشت، بینایی سنجی، پرستاری، تكنولوژی پرتودرمانی، تكنولوژی پرتوشناسی، روان شناسی، زیست شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی دریا،
زیست شناسی سلولی و مولكولی، زیست شناسی گیاهی، زیست فناوری، ساخت پروتزهای دندانی، شنوایی شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی
دامپزشكی، علوم تربیتی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، فیزیوتراپی، كاردرمانی، گفتار درمانی، مامایی، هوشبری.

مقطع كاردانی: كاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، كاردانی اتاق عمل، كاردانی بهورزی، كاردانی تكنسین پروتزهای دندانی، كاردانی تكنسین سلامت دهان،
كاردانی تكنولوژی پرتودرمانی، كاردانی تكنولوژی رادیولوژی دهان- فك و صورت، كاردانی دامپزشكی، كاردانی علوم آزمایشگاهی، كاردانی فوریت های پزشكی،
كاردانی مامایی، كاردانی هوشبری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 0)، ریاضی (با ضریب 2)، زیست شناسی (با ضریب 4)، فیزیك (با ضریب 2) و شیمی (با
ضریب 3)

* تذكر مهم: براي بهياران شاغل، نمره درس بهياري با ضريب 4 براي رشته پرستاري با تأثير مثبت در نظر گرفته مي شود.

2

مقطع دكتری: داروسازی.

مقطع كارشناسی: آموزش شیمی، بهداشت عمومی، بیولوژی و كنترل ناقلین بیمار یها، تكنولوژی پزشكی هسته ای، شیمی كاربردی، شیمی محض، فناوری
اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت حرف های، مهندسی بهداشت محیط.

مقطع كاردانی: كاردانی بهداشت حرفه ای، كاردانی بهداشت عمومی (كلیه گرایش ها)، كاردانی بهداشت محیط، كاردانی شیمی آزمایشگاهی.
مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 3)، زیست شناسی (با ضریب 4)، فیزیك (با ضریب 2) و شیمی (با
ضریب 4).

3

مقطع كارشناسی: اقیانوس شناسی، زمین شناسی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 4)، ریاضی (با ضریب 3)، زیست شناسی (با ضریب 2)، فیزیك (با ضریب 2) و شیمی (با
ضریب 2).

4

مقطع كارشناسی ارشد: كارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، كارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد.

مقطع كارشناسی: ادیان و مذاهب، اقتصاد اسلامی، امنیت اقتصادی، تاریخ اسلام، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، جهانگردی، حسابداری، زبان و ادبیات عربی،
شیعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم اقتصادی، علوم انتظامی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و
حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حكمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و كلام
اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانكی، مدیریت امور گمركی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه
اكو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت كسب و كارهای كوچك، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی ، معارف اسلامی،
معارف اسلامی و علوم تربیتی، هتلداری.

مقطع كاردانی: كاردانی امور بانكی، كاردانی بیمه، كاردانی امور دولتی ، كاردانی امور مالی و مالیاتی، كاردانی تربیت معلم قر آن كریم ، كاردانی جهانگردی ،
كاردانی حسابداری، كاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، كاردانی علوم انتظامی، كاردانی مدارك پزشكی، كاردانی مدیریت بازرگانی، كاردانی مدیریت صنعتی،
كاردانی مدیریت گمركی، كاردانی هتلداری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 4)، زیست شناسی (با ضریب 2)، فیزیك (با ضریب 3) و شیمی (با
 ضریب 2).

5

مقطع كارشناسی: آموزش علوم ورزشی، اقتصاد كشاورزی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، پژوهشگری امنیت، تربیت مروج سیاسی، ترویج و
آموزش كشاورزی پایدار، حفاظت اطلاعات، ضد تروریسم، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم ورزشی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی جنگل، علوم
و مهندسی خاك، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی صنایع غذایی (كشاورزی)، علوم و مهندسی محیط زیست، كتابداری در شاخه پزشكی، گیاه پزشكی،
مددكاری اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربیگری عقیدتی، مربیگری ورزشی، مطالعات امنیتی، مهندسی آبادانی طبیعت، مهندسی تولید و
ژنتیك گیاهی، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، مهندسی صنایع مبلمان، مهندسی علوم دامی، مهندسی فضای سبز.

مقطع كاردانی: كاردانی امور اراضی، كاردانی امور زراعی و باغی، كاردانی تكنولوژی تولیدات دامی، كاردانی تكنولوژی تولیدات گیاهی، كاردانی تكنولوژی
جنگلداری، كاردانی تكنولوژی چوب، كاردانی تكنولوژی شیلات، كاردانی تكنولوژی صنایع غذایی، كاردانی تكنولوژی محیط زیست، كاردانی تكنولوژی مرتع و
آبخیزداری، كاردانی تكنولوژی مواد غذایی، كاردانی تولید و فراوری خرما، كاردانی پرورش اسب، كاردانی پرورش زنبور عسل، كاردانی تولی د و بهره برداری از
گیاهان دارویی و معطر، كاردانی علوم ورزشی، كاردانی نوغان داری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 3)، زیست شناسی (با ضریب 2)، فیزیك (با ضریب 2) و شیمی (با
 ضریب 2).

 

جدول ظرفیت پذیرش رشته ها در انتخاب رشته کنکور علوم تجربی

دوره ظرفیت رشته های تحصیلی  جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی منحصراّ با اعمال سوابق تحصیلی
روزانه 39237 8252 47489
نوبت دوم (شبانه) 3153 3738 6891
پردیس خودگردان 2067 50 2117
ظرفیت مازاد 964 ---- 964
مجازی (الکترونیکی) دانشگاه های دولتی ---- 168 168
سهمیه مناطق محروم 55 52 107
دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) 2186 ---- 2186
دانشگاه فرهنگیان (ویژه شاغلین آموزش و پرورش) ---- 45 45
دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی 4059 24500 28559
مجازی (الکترونیکی) موسسات غیرانتفاعی ---- 384 384
دانشگاه پیام نور 6264 59408 65672
جمع کل 57985 96597 154582

 

اطلاعات تکمیلی پیرامون انتخاب رشته کنکور تجربی 98 به زودی اعلام خواهد شد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلاس کنکور
انتخاب رشته کنکور علوم انسانی
انتخاب رشته کنکور ریاضی فیزیک
مهلت انتخاب رشته کنکور تا چهارشنبه 25 مرداد تمدید شد
         
بالا