سوالات
موضوعات
مقالات
دسته بندی ها
تدریس خصوصی ریاضی

درس ریاضی جزو دروس مهم در مقاطع ابتدایی، متوسطه و کنکور می باشد و یادگیری مفهومی و اصولی این درس در قالب تدریس خصوصی ریاضی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

سعی شده با استفاده از روشهای نوین آموزش ریاضی و با توجه به وضعیت و سطح علمی هر دانش آموز برای آموزش درس ریاضی برنامه ریزی مناسب انجام گیرد.

تدریس خصوصی ریاضی اول دبستان

کتاب ریاضی اول ابتدایی به عنوان یک کتاب پایه در درس ریاضی دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است. این کتاب در 25 فصل تدوین شده است.
این دوره آموزشی به صورت تدریس خصوصی ریاضی اول دبستان است که سعی شده با کمک ابزارهای کمک آموزشی دوره ای مفیدتر برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی باشد.
کلاس ریاضی اول دبستان برای کودکان پیش دبستان که قصد آموزش مقدماتی ریاضی را به منظور کسب آمادگی برای ورود به مقطع ابتدایی را دارند، می تواند بسیار مفید باشد.در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی اول دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی دوم دبستان

کتاب ریاضی دوم دبستان دارای 8 فصل می باشد. آموزش ریاضی دوم دبستان شامل مباحث عدد و رقم، جمع و تفریق اعداد دو رقمی، اشکال هندسی، عدد های سه رقمی، اندازه گیری، جمع و تفریق اعداد سه رقمی، کسر و احتمال، آمار و نمودار می باشد.
دوره آموزش ریاضی دوم ابتدایی به صورت تدریس خصوصی ریاضی دوم دبستان می باشد که با کمک ابزار های کمک آموزشی به دانش آموز آموزش داده می شود.
در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی سوم دبستان

کتاب ریاضی سوم دبستان شامل 8 فصل می باشد. آموزش ریاضی سوم دبستان شامل مباحث الگو ها، اعداد چهار رقمی، عدد های کسری، ضرب و تقسیم، محیط و مساحت، جمع و تفریق، آمار و احتمال و ضرب اعداد می باشد.
دوره آموزش ریاضی سوم ابتدایی به صورت تدریس خصوصی ریاضی سوم دبستان می باشد. با توجه به اهمیت مباحث در این کتاب و کاربرد گسترده مطالب در سال های بعد، آموزش مفهومی دروس ریاضی سوم ابتدایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مباحث کلاس خصوصی و نیمه خصوصی این دوره آموزشی شامل آموزش مفهومی دروس، حل تمرین، امتحانات مبحثی و رفع اشکال نهایی می باشد.
در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی چهارم دبستان

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی شامل 7 فصل می باشد. تدریس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی شامل درس هایی از مباحث اعداد و الگو ها، کسر، ضرب و تقسیم، اندازه گیری، اعداد مخلوط و اعشاری، شکل های هندسی، آمار و احتمال می باشد.
دوره آموزش مفهومی ریاضی چهارم ابتدایی شامل تدریس خصوصی ریاضی در قالب کلاس خصوصی ریاضی چهارم دبستان می باشد که به آموزش مفهومی کلیه دروس این کتاب به همراه حل نمونه سوال ریاضی و تمرینات اضافه، آزمون های مبحثی و رفع اشکال می پردازد.
در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی پنجم دبستان

کتاب ریاضی پنجم دبستان شامل 7 فصل می باشد. تدریس خصوصی ریاضی پنجم دبستان شامل مباحث عدد نویسی و الگو ها، کسر، نسبت تناسب و درصد، تقارن و چند ضلعی ها، عدد های اعشاری، اندازه گیری، آمار و احتمال در این کتاب مطرح شده است.
آموزش و تدریس مفهومی ریاضی پنجم دبستان در قالب کلاس خصوصی ریاضی و با کمک ابزار های کمک آموزشی بوده و شامل آموزش مفهومی کلیه دروس این کتاب به همراه حل نمونه سوال ریاضی و تمرینات اضافه، آزمون های مبحثی و رفع اشکال خواهد بود.
کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات پایه پنجم دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان

کتاب ریاضی ششم ابتدایی به عنوان کتابی که به دوره و جمع بندی مطالب ریاضی اول تا پنجم دبستان می پردازد بسیار مهم است.
آموزش مفهومی کتاب ریاضی ششم برای دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون های ورودی مدارس برتر را دارند و یا می خواهند مقطع متوسطه را با آمادگیی مطلوبی آغاز کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
دوره آموزشی و تدریس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی ریاضی برگزار شده شامل آموزش مفهومی ریاضی، حل تمرین، آزمون های مبحثی و رفع اشکال می باشد.
در این دوره حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم به منظور آمادگی امتحانات نهایی پایه ششم و همچنین نمونه سوالات ریاضی آزمون های ورودی مدارس برتر برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

تدریس خصوصی ریاضی هفتم

کتاب ریاضی هفتم متوسطه در 9 بخش می باشد. آموزش ریاضی هفتم شامل مباحث راهبرد های حل مساله، عدد های صحیح، جبر و معادله، هندسه و استدلال، شمارنده ها و اعداد اول، سطح و حجم، توان و جذر، بردار و مختصات و آمار و احتمال می باشد.
دوره تدریس خصوصی ریاضی هفتم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی ریاضی، حل تمرین، امتحانات مبحثی و رفع اشکال می باشد.
در این دوره حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی هفتم برای آمادگی دانش آموزان برای امتحانات پایه هفتم نیز در نظر گرفته شده است.

تدریس خصوصی ریاضی هشتم

کتاب ریاضی هشتم شامل 9 می باشد. آموزش ریاضی هشتم شامل مباحث عدد های صحیح و گویا، عدد های اول، چند ضلعی ها، جبر و معادله، بردار و مختصات، مثلث، توان و جذر، آمار و احتمال و دایره می باشد.
دوره تدریس خصوصی ریاضی هشتم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی ریاضی، حل تمرین، امتحانات مبحثی و رفع اشکال می باشد.
کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات پایه هشتم برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی نهم

کتاب ریاضی نهم شامل 8 فصل می باشد. تدریس خصوصی ریاضی نهم شامل مباحث مجموعه ها، عدد های حقیقی، استدلال و اثبات در هندسه، توان و ریشه، عبارت های جبری، خط و معادله های خطی، عبارت های گویا، حجم و مساحت می باشد.
دوره تدریس خصوصی ریاضی نهم در قالب کلاس خصوصی و نیمه خصوصی ریاضی، حل تمرین، امتحانات مبحثی، نکته و تست و حل تست های ریاضی نهم به منظور آمادگی آزمون های ورودی و تیزهوشان و رفع اشکال می باشد.
کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات نهایی برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

تدریس خصوصی ریاضی (1) برای دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی پایه دهم می باشد. تدریس خصوصی ریاضی دهم شامل مباحثی همچون مجموعه، الگو، دنباله، مثلثات، توان های گویا و عبارت های جبری، معادله ها و نامعادله ها، تابع، آمار و احتمال می باشد که به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می شود.
کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات این پایه و همچنین بررسی تست های مبحثی کنکور از کتاب ریاضی دهم، برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی هندسه دهم

کتاب هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی شامل 5 فصل می باشد که مباحثی همچون ترسیم های هندسی و استدلال، قضیه تالس و کاربرد ها، چندضلعی ها، مساحت ها و تجسم فضایی را در بر می گیرد.
تدریس خصوصی هندسه (1) شامل آموزش مفاهیم کتاب به همراه حل نمونه سوالات و تست های مرتبط و رفع اشکال می باشد.

تدریس خصوصی ریاضی یازدهم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی (2) شامل 7 فصل و پیرامون مباحث هندسه تحلیلی و جبر، هندسه، تابع، مثلثات، توابع نمایی و لگاریتمی، حد و پیوستگی و آمار و احتمال می باشد.
بررسی نمونه سوالات امتحان نهایی و حل تست های کنکور مبحث به مبحث از این کتاب از اهداف مهم کلاس حل تمرین ریاضی (2) می باشد.

تدریس خصوصی حسابان یازدهم

کلاس خصوصی و تدریس خصوصی حسابان (1) شامل آموزش مباحث جبر و معادله، تابع، توابع نمایی و لگاریتمی، مثلثات و حد و پیوستگی از این کتاب می باشد.
کلاس حل تمرین حسابان (1) شامل حل نمونه سوالات امتحان نهایی و بررسی تست های مبحثی کنکور از این کتاب می باشد.

تدریس خصوصی آمار و احتمال یازدهم

کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم شامل 4 فصل می باشد و کلاس خصوصی آمار و احتمال در ارتباط با مباحث منطق ریاضی، مجموعه ها و قوانین آنها، احتمال و آمار توصیفی و استنباطی می باشد.
حل نمونه سوالات امتحانات نهایی و تست های کنکور کتاب آمار و احتمال در کلاس حل تمرین انجام می شود.

تدریس خصوصی هندسه یازدهم

کلاس خصوصی هندسه (2) شامل آموزش مفهومی هندسه، حل تست و تمرینات مبحثی امتحانی و کنکوری و رفع اشکال در موضوعات کلی این کتاب شامل دایره، تبدیلات هندسی و روابط طولی در مثلث می باشد.

تدریس خصوصی ریاضی و آمار یازدهم رشته انسانی

تدریس خصوصی ریاضی و آمار (2) شامل مباحث آشنایی با منطق و استدلال، تابع و آمار می باشد به حل نمونه سوالات امتحانی و تست های کنکور از این کتاب پرداخته می شود.

 


دبستان   ابتدایی   اول ابتدایی   دوم ابتدایی   سوم ابتدایی   چهارم ابتدایی   پنجم ابتدایی   ششم ابتدایی   ریاضی   تدریس خصوصی   کلاس خصوصی ریاضی   کلاس خصوصی حسابان   تدریس خصوصی ریاضی   تدریس خصوصی هندسه   ریاضی اول دبستان   تدریس ریاضی اول دبستان   تدریس ریاضی دوم دبستان   ریاضی دوم دبستان   تدریس ریاضی سوم دبستان   تدریس ریاضی چهارم دبستان   تدریس ریاضی پنجم دبستان   تدریس ریاضی ششم دبستان   ریاضی ششم دبستان   ریاضی پنجم دبستان   ریاضی چهارم دبستان   ریاضی سوم دبستان   حسابان   حسابان یازدهم   تدریس خصوصی حسابان   تدریس خصوصی ریاضی نهم   تدریس خصوصی ریاضی هشتم   تدریس خصوصی ریاضی هفتم   تدریس خصوصی ریاضی دهم   تدریس خصوصی ریاضی دهم تجربی   تدریس خصوصی ریاضی دهم انسانی   تدریس خصوصی ریاضی یازدهم   تدریس خصوصی ریاضی یازدهم تجربی   تدریس خصوصی ریاضی یازدهم انسانی   تدریس خصوصی هندسه دهم   تدریس خصوصی هندسه یازدهم   تدریس خصوصی آمار   تدریس خصوصی آمار و احتمال   تدریس خصوصی ریاضی انسانی   تدریس خصوصی ریاضی تجربی  
پکیج های صفر تا صد کنکور
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی فارسی
تدریس خصوصی علوم
         
بالا