تدریس خصوصی ریاضی دبستان

آموزش و یادگیری مفهومی ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی برای دانش آموزان دبستانی بسیار اهمیت دارد. تدریس خصوصی ریاضی دبستان می تواند به آموزش مفهومی ریاضیات ابتدایی بسیار کمک نماید.

تدریس خصوصی ریاضی اول دبستان

کتاب ریاضی اول ابتدایی به عنوان یک کتاب پایه در درس ریاضی دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است. این کتاب در 25 فصل تدوین شده است.
این دوره آموزشی به صورت تدریس خصوصی ریاضی اول دبستان است که سعی شده با کمک ابزارهای کمک آموزشی دوره ای مفیدتر برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی باشد.
کلاس ریاضی اول دبستان برای کودکان پیش دبستان که قصد آموزش مقدماتی ریاضی را به منظور کسب آمادگی برای ورود به مقطع ابتدایی را دارند، می تواند بسیار مفید باشد.در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی اول دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه توسط معلم ریاضی برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی دوم دبستان

کتاب ریاضی دوم دبستان دارای 8 فصل می باشد. آموزش ریاضی دوم دبستان شامل مباحث عدد و رقم، جمع و تفریق اعداد دو رقمی، اشکال هندسی، عدد های سه رقمی، اندازه گیری، جمع و تفریق اعداد سه رقمی، کسر و احتمال، آمار و نمودار می باشد.
دوره آموزش ریاضی دوم ابتدایی به صورت تدریس خصوصی ریاضی دوم دبستان می باشد که با کمک ابزار های کمک آموزشی توسط معلم ریاضی به دانش آموز آموزش داده می شود.
در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی سوم دبستان

کتاب ریاضی سوم دبستان شامل 8 فصل می باشد. آموزش ریاضی سوم دبستان شامل مباحث الگو ها، اعداد چهار رقمی، عدد های کسری، ضرب و تقسیم، محیط و مساحت، جمع و تفریق، آمار و احتمال و ضرب اعداد می باشد.
دوره آموزش ریاضی سوم ابتدایی به صورت تدریس خصوصی ریاضی سوم دبستان می باشد. با توجه به اهمیت مباحث در این کتاب و کاربرد گسترده مطالب در سال های بعد، آموزش مفهومی دروس ریاضی سوم ابتدایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مباحث کلاس خصوصی و نیمه خصوصی این دوره آموزشی شامل آموزش مفهومی دروس، حل تمرین، امتحانات مبحثی و رفع اشکال نهایی توسط معلم ریاضی می باشد.
در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی چهارم دبستان

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی شامل 7 فصل می باشد. تدریس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی شامل درس هایی از مباحث اعداد و الگو ها، کسر، ضرب و تقسیم، اندازه گیری، اعداد مخلوط و اعشاری، شکل های هندسی، آمار و احتمال می باشد.
دوره آموزش مفهومی ریاضی چهارم ابتدایی شامل تدریس خصوصی ریاضی در قالب کلاس خصوصی ریاضی چهارم دبستان می باشد که به آموزش مفهومی کلیه دروس این کتاب به همراه حل نمونه سوال ریاضی و تمرینات اضافه، آزمون های مبحثی و رفع اشکال توسط معلم خصوصی می پردازد.
در ایام امتحانات، کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات دی ماه و خرداد ماه برای دانش آموزان برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی پنجم دبستان

کتاب ریاضی پنجم دبستان شامل 7 فصل می باشد. تدریس خصوصی ریاضی پنجم دبستان شامل مباحث عدد نویسی و الگو ها، کسر، نسبت تناسب و درصد، تقارن و چند ضلعی ها، عدد های اعشاری، اندازه گیری، آمار و احتمال در این کتاب مطرح شده است.
آموزش و تدریس مفهومی ریاضی پنجم دبستان در قالب کلاس خصوصی ریاضی و با کمک ابزار های کمک آموزشی بوده و شامل آموزش مفهومی کلیه دروس این کتاب به همراه حل نمونه سوال ریاضی و تمرینات اضافه، آزمون های مبحثی و رفع اشکال خواهد بود.
کلاس حل تمرین ریاضی و نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان به منظور کسب آمادگی بیشتر در امتحانات پایه پنجم دانش آموزان توسط معلم ریاضی برگزار می شود.

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان

کتاب ریاضی ششم ابتدایی به عنوان کتابی که به دوره و جمع بندی مطالب ریاضی اول تا پنجم دبستان می پردازد بسیار مهم است.
آموزش مفهومی کتاب ریاضی ششم برای دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون های ورودی مدارس برتر را دارند و یا می خواهند مقطع متوسطه را با آمادگیی مطلوبی آغاز کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
دوره آموزشی و تدریس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی به صورت کلاس خصوصی و نیمه خصوصی ریاضی برگزار شده شامل آموزش مفهومی ریاضی، حل تمرین، آزمون های مبحثی و رفع اشکال می باشد.
در این دوره حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم به منظور آمادگی امتحانات نهایی پایه ششم و همچنین نمونه سوالات ریاضی آزمون های ورودی مدارس برتر توسط معلم ریاضی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.


تدریس خصوصی
تدریس خصوصی فارسی
تدریس خصوصی علوم ابتدایی
تدریس خصوصی ریاضی
         
بالا